قدم صفر- ایبوک تمریناتی برای شروع اسنوکر- ویژه مبتدی‌ها

تومان

  1. این فایل تمرینی برای مدت محدودی رایگان ارائه می شود.
  2. فرمت فایل تمرینات به صورت PDF است و با نرم افزار ADOBE READER هم در کامپیوتر و هم در تلفن همراه و تبلت قابل نمایش است.
  3. این فایل شامل 8 تمرین ساده اما کاربردی می باشد.
  4. سعی کنید توضیحات مربوط به انجام تمرینات و مراحل یادگیری اسنوکر را به صورت کامل مطالعه نمایید.
  5. رایگان بودن این فایل تمرینی دلیل بر بی کیفیت بودن آن نیست.
  6. اگر سطح شما از تمرینات ارائه شده بالاتر است توصیه می کنم تمرینات را به ترتیب دانلود کنید و انجام دهید.
  7. داشتن این تمرینات به صورت چاپی و ثبت دقیق امتیازات در برگه ثبت امتیاز توصیه می شود.

 

اگر شما این تمرینات را تهیه نکنید هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اگر این تمرینات را تهیه کنید باز هم هیچ اتفاقی رخ نمی دهد. فقط در صورتی موفق خواهید شد اسنوکر را بهتر بازی کنید که تمرینات را به خوبی انجام دهید و سعی کنید روز به روز نتایج بهتر و رکورد بالاتری را در برگه ثبت امتیازات خود ثبت نمایید.

 

 

بعضی از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻘﻂ روی ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺧﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺧﻮد را ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻌﺪ آن ﻫﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ.

ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻮده ام ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻦ را ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی ﮐﺮده ام و ﺗﻌﺪادی از آن ﻫﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﺎزی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺒﺘﺪی در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﺲ از ﺑﻬﺒﻮد ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺧﻮد و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻫﺪاف ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻫﺪاف ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت،ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن اﺳﻨﻮﮐﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻤﺎ در اﺳﻨﻮﮐﺮ، ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﺗﻤﺮﯾﻦ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎزی ﮐﺮدن و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ و ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

مراﺣﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﺳﻨﻮﮐﺮ را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺮﺑﻪ زدن را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ: ﻧﺤﻮه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘُﻞ، ﻧﺤﻮه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻮب و اﯾﺴﺘﺎدن ﺻﺤﯿﺢ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

در ﺳﻄﺢ ﺑﻌﺪی: ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎزی، ﮐﺎر ﮐﺮدن روی ﺣﺮﮐﺖ دادن ﭼﻮب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺎف و ﺿﺮﺑﻪ زدن و اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺖ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺎﯾﺪ روی اﻓﮑﺖ ﻫﺎی (اﻓﻪ) مختلف و ﺿﺮﺑﻪ زدن ﮐﺎرﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ در ﻃﻮل ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺪارد. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮد، ﻣﮑﺚ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺪف ﮔﯿﺮی را درﺳﺖ و اﺻﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

 

ادامه این توضیحات را در فایل PDF رایگان مطالعه نمایید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “قدم صفر- ایبوک تمریناتی برای شروع اسنوکر- ویژه مبتدی‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن